i hate myself so much

i hate myself for letting myself fall for caring for
loving ihate myself for loving

for opening myself for
being so sensisitive i hate myself for caring

i hate being so painfully insecure
i hate caring ih ate
i hate loving you ihate myself for loving you.